ελληνικο access point

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Ελληνικό Access Point

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης (EESSI) σκοπεύει να βελτιώσει τη διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CEF, εισάγοντας μια κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος στόχος της δράσης είναι η διευκόλυνση της εθνικής εφαρμογής του ελληνικού σημείου πρόσβασης EESSI (AP), το οποίο θα φιλοξενηθεί από έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα – το Ελληνικό Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Κοινωνική Ασφάλεια (IDIKA).  Κατά συνέπεια, αυτό θα διευκολύνει τη σύνδεση με την κεντρική πλατφόρμα EESSI Core και θα επιτρέψει τη μετάβαση από χαρτί σε ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών.

Για την επίτευξη του στόχου της Δράσης, εκτελούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
– προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλης υποδομής υλικού και λογισμικού 
– προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση υποδομών ασφαλείας,
– Παροχή διεπαφών που θα διευκολύνουν τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης με το ΑΠ.
– εκπαίδευση για τους διαχειριστές και τους τελικούς χρήστες,
– δράσεις διάδοσης για την προώθηση του ελληνικού σχεδίου EESSI.

eessi

Ασφαλής χειρισμός προσωπικών δεδομένων:

  • Το EESSI θα εισαγάγει τη χρήση μιας κοινής ασφαλούς υποδομής για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
  • Θα επιτρέψει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εθνικών φορέων, αλλά το σύστημα δεν θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση τέτοιων μηνυμάτων και προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα είναι διαθέσιμο μόνο στα αρμόδια όργανα και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν υπεύθυνα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. 
  • Το EESSI θα ακολουθήσει τα τελευταία πρότυπα στον τομέα της ασφάλειας της  Πληροφορικής

ΠΩς ΔΟΥΛΕΥΕΥΕΙ;

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των εθνικών φορέων σχετικά με τους φακέλους διασυνοριακής κοινωνικής ασφάλισης θα πραγματοποιηθούν μέσω του EESSI: τα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης θα ανταλλάσσουν δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα και θα ακολουθούν κοινώς συμφωνημένες διαδικασίες. Αυτά τα έγγραφα θα δρομολογηθούν μέσω του EESSI στον σωστό προορισμό σε άλλο κράτος μέλος.
Το προσωπικό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα μπορεί να βρει τον σωστό προορισμό σε μια άλλη χώρα της ΕΕ χρησιμοποιώντας ένα αποθετήριο εθνικών ιδρυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λυκούργου 10, 10551, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο: 11131

E-MAIL

info[at]idika.gr